足球比分直播

晚课(拼音版).doc

返回
晚课(拼音版).doc_第1页
第1页 / 共32页
晚课(拼音版).doc_第2页
第2页 / 共32页
晚课(拼音版).doc_第3页
第3页 / 共32页
晚课(拼音版).doc_第4页
第4页 / 共32页
晚课(拼音版).doc_第5页
第5页 / 共32页
点击查看更多>>
资源描述:
1汉字拼音读本佛教念诵集上海佛学书局印行如发现里面有错误,请及时联系末学,QQ970624779,邮箱fahua139.com2mù shí kè sòng 暮时课诵ná mó lián chí hǎi huì fó pú sà sān chēng南无 莲 池海 会佛菩萨 (三 称)fó shuō ā mí tuó jīng佛 说阿弥陀 经yáo qín sān zàng fǎ shī jiū mó luó shí yì (姚 秦三 藏 法师鸠 摩罗 什译)rú shì wǒ wén yī shí fó zài shè wèi guó qí shù jǐ gū dú yuán如是我闻一时,佛在 舍卫 国,祇树给孤独 园,yù dà bǐ qiū sēng qiān èr bǎi wǔ shí rén jù jiē shì dà ā luó hàn与大比丘 僧,千 二百 五十人俱,皆是大 阿罗 汉,zhòng suǒ zhī shí zhǎng lǎo shě lì fú mó hē mù jiān lián mó hē jiā 众 所知识 长 老 舍利弗、摩诃 目犍 连、摩诃迦shè mó hē jiā zhān yán mó hē jù chī luó lí pó duō zhōu lì pán tuó 叶、摩 诃迦 旃延、 摩诃俱絺罗、离婆多、 周 利 槃 陀qié nàn tuó ā nàn tuó luó hóu luó jiāo fàn bō tí bīn tóu lú pō 伽、难 陀、阿难 陀、 罗 睺 罗、憍 梵 波提、 宾头卢颇luó duò jiā liú tuó yí mó hē jié bīn nànuó bó jū luó āō nóu 罗 堕、迦 留陀夷、摩 诃劫宾 那、 薄拘罗、 阿 ? lóu tuó rú shì děng zhū dà dì zǐ bìng zhū pú sà mó hē sà 楼驮,如 是 等 诸 大 弟 子,并 诸菩萨 摩 诃萨wén shū shī lì fǎ wáng zǐ āē yì duō pú sà qián tuó hē tí pú sà 文 殊师利 法王 子、阿 逸 多菩萨、 乾 陀诃提 菩萨、cháng jīng jìn pú sà yù rú shì děng zhū dà pú sà jí shì tí huán yīn 3常 精进 菩萨,与如是 等 诸大菩 萨,及释提桓 因děng wú liàng zhū tiān dà zhòng jù等,无 量 诸 天大 众 俱。放掌ěr shí fó gào zhǎng lǎo shě lì fú cóng shì xī fāng guò shí 尔时,佛告 长 老 舍利弗“从 是西方 过十wàn yì fó tǔ yǒu shì jiè míng yuē jí lè qí tǔ yǒu fó hào ā mí万 亿佛土,有世界 名 曰极乐,其土有佛,号 阿 弥tuó jīn xiàn zài shuō fǎ陀,今 现 在 说 法。shě lì fú bǐ tǔ hé gù míng wèi jí lè qí guó zhòng shēng舍利弗彼土何故 名 为 极乐其国 众 生,wú yǒu zhòng kǔ dàn shòu zhū lè gù míng jí lè 无 有 众 苦,但 受 诸乐,故名 极乐。yòu shě lì fú jí lè guó dù qī chóng lán shǔn qī chóng luó 又 舍利弗极乐国土,七 重 栏 楯、七 重 罗wǎng qī chóng háng shù jiē shì sì bǎo zhōu zā wéi rǎorào shì gù 网、七 重 行 树,皆是 四宝 周 匝围 绕, 是故bǐ guó míng wèi jí lè 彼国,名 为 极乐。yòu shě lì fú jí lè guó dù yǒu qī bǎo chí bā gōng dé shuǐ又 舍利弗极乐国土,有七宝 池、八 功 德水,chōng mǎn qí zhōng chí dǐ chún yǐ jīn shā bù dì sì biān jiē dào jīn充 满 其 中。池底 纯 以金沙布地,四边 阶道, 金、yín liú lí bō lí hé chéng shàng yǒu lóu gé yì yǐ jīn yín liú lí银、瑠璃、玻瓈 合 成。 上 有楼 阁,亦以金、银、瑠璃、bō lí chē qú chì zhū mǎ nǎo ěr yán shì zhī chí zhōng lián huā玻璃、 砗磲、赤珠、玛 瑙而严 饰 之。池 中 莲 花,dà rú chē lún qīng sè qīng guāng huáng sè huáng guāng chì sè chì大如车轮, 青色 青 光、 黄 色 黄 光、赤色赤4guāng bái sè bái guāng wēi miào xiāng jié 光、白色白 光,微 妙 香 洁。shě lì fú jí lè guó dù chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán 舍利弗极乐国土,成 就 如是 功 德 庄 严。yòu shě lì fú bǐ fó guó dù cháng zuò tiān yuè huáng jīn wéi 又 舍利弗彼佛国 土,常 作 天 乐。黄 金 为dì zhòu yè liù shí yǔ tiān màn tuó luó huā qí tǔ zhòng shēng cháng地。昼夜六时,雨 天 曼 陀罗 华。其土 众 生, 常 yǐ qīng dàn gè yǐ yī gé shèng zhòng miào huā gòng yǎng tā fāng 以 清 旦,各以衣裓, 盛 众 妙 华, 供 养他 方 shí wàn yì fó jì yǐ shí shí huán dào běn guó fàn shí jīng xíng十 万亿佛。即以食时, 还 到 本 国,饭食 经 行。shě lì fú jí lè guó dù chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán 舍利弗极乐国土,成 就 如是 功 德 庄 严。fù cì shě lì fú bǐ guó cháng yǒu zhǒng zhǒng qí miào zá复次,舍利弗彼国 常 有 种 种 奇 妙 杂sè zhī niǎo bái hè kǒng què yīng wǔ shě lì jiā líng pín qié gòng mìng色之鸟白鹤、孔 雀、鹦鹉、舍利、迦 陵频伽、共 命zhī niǎo shì zhū zhòng niǎo zhòu yè liù shí chū hé yǎ yīn qí yīn yǎn之鸟。是 诸 众 鸟, 昼 夜六时,出和雅音。其音演chàng wǔ gēn wǔ lì qī pú tí fēn bā shèng dào fēn rú shì děng畅, 五根、五力、七菩提分、八 圣 道分, 如 是等fǎ qí tǔ zhòng shēng wén shì yīn yǐ jiē xī niàn fó niàn fǎ niàn法。其土 众 生, 闻 是音已,皆悉 念佛、念法、念sēng 僧。shě lì fú rǔ wù wèi cǐ niǎo shí shì zuì bào suǒ shēng suǒ yǐ舍利弗汝勿 谓 此鸟,实是罪报 所 生,所 以zhě hé bǐ fó guó dù wú sān è dào shě lì fú qí fó guó dù shàng wú者何彼佛国 土,无三恶道。舍利弗其佛国土,尚 无 è dào zhī míng hé kuàng yǒu shí shì zhū zhòng niǎo jiē shì ā mí 恶道 之 名,何 况 有实是 诸 众 鸟,皆是阿弥5tuó fó yù lìng fǎ yīn xuān liú biàn huà suǒ zuò陀佛,欲 令法音 宣 流,变 化 所 作。 shě lì fú bǐ fó guó dù wēi fēng chuī dòng zhū bǎo háng shù舍利弗彼佛 国土,微 风 吹 动,诸 宝 行 树,jí bǎo luó wǎng chū wēi miào yīn pì rú bǎi qiān zhǒng yuè tóng shí及宝 罗 网,出 微 妙 音,譬如百 千 种 乐,同 时jù zuò wén shì yīn zhě zì rán jiē shēng niàn fó niàn fǎ niàn 俱作。闻 是音者, 自然皆 生 念 佛、 念法、念 sēng zhī xīn 僧 之心。shě lì fú qí fó guó dù chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán舍利弗其佛 国土,成 就如是 功德 庄 严。shě lì fú yū rǔ yì yún hé bǐ fó hé gù hào ā mí tuó舍利弗于汝意 云何彼佛何故,号阿弥陀shě lì fú bǐ fó guāng míng wú liàng zhào shí fāng guó wú suǒ舍利弗彼佛 光 明 无 量,照 十方 国,无所zhàng ài shì gù hào wéi ā mí tuó 障 碍,是故 号为阿弥 陀。yòu shě lì fú bǐ fó shòu mìng jí qí rén mín wú liàng wú biān ā又 舍利弗彼佛寿 命,及其人民,无 量 无 边 阿sēng qí jié gù míng ā mí tuó 僧 祇劫,故 名 阿弥 陀。shě lì fú ā mí tuó fó chéng fó yǐ lái yú jīn shí jié舍利弗阿弥陀佛 成 佛以来,于今十劫。yòu shě lì fú bǐ fó yǒu wú liàng wú biān shēng wén dì zǐ jiē又 舍利弗彼佛有 无 量 无 边 声 闻 弟子,皆ā luó hàn fēi shì suàn shù zhī suǒ néng zhī zhū pú sà zhòng yì fù rú 阿罗汉,非是 算 数之 所 能 知;诸菩萨 众,亦复如shì 6是。shě lì fú bǐ fó guó dù chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán舍利弗彼佛 国土,成 就如是 功 德 庄 严。yòu shě lì fú jí lè guó dù zhòng shēng shēng zhě jiē shì又 舍利弗极乐 国土,众 生 生 者,皆是ā bǐ bá zhì qí zhōng duō yǒu yī shēng bǔ chǔ qí shù shèn duō阿鞞跋致;其 中 多 有一 生 补处,其 数 甚 多,fēi shì suàn shù suǒ néng zhī zhī dàn kě yǐ wú liàng wú biān ā非是 算 数, 所 能 知之,但 可以无 量 无 边阿sēng qí shuō 僧 祇 说。shě lì fú zhòng shēng wén zhě yīng dāng fā yuàn yuàn shēng舍利弗众 生 闻 者,应 当 发 愿,愿 生bǐ guó suǒ yǐ zhě hé dé yú rú shì zhū shàng shàn rén jù huì 彼国。 所以者何得与 如是,诸 上 善 人,俱会 yī chǔ 一处。shě lì fú bù kě yǐ shǎo shàn gēn fú dé yīn yuán dé shēng bǐ guó舍利弗不可以 少 善 根 福德因 缘,得 生 彼国。shě lì fú ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén wén shuō ā mí舍利弗若 有 善 男 子、善 女 人,闻 说 阿 弥tuó fó zhí chí míng hào ruò yī rì ruò èr rì ruò sān rì ruò sì rì陀佛,执 持 名 号,若一日、 若 二日、若三日、若 四日、ruò wǔ rì ruò liù rì ruò qī rì yī xīn bù luàn qí rén lín mìng若 五日、若 六日、若七日,一心不 乱。 其 人临 命zhōng shí ā mí tuó fó yǔ zhū shèng zhòng xiàn zài qí qián shì rén终 时,阿弥陀佛,与 诸 圣 众,现 在 其前。是人zhōng shí xīn bù diān dǎo jì dé wǎng shēng ā mí tuó fó jí lè 终 时,心不 颠 倒,即 得 往 生, 阿弥陀佛极 乐7guó dù国土。shě lì fú wǒ jiàn shì lì gù shuō cǐ yán ruò yǒu zhòng shēng舍利弗我 见 是利,故 说 此言若 有 众 生,wén shì shuō zhě yīng dāng fā yuàn shēng bǐ guó dù闻 是 说 者,应 当 发 愿, 生 彼国土。shě lì fú rú wǒ jīn zhě zàn tàn ā mí tuó fó bù kě sī yì gōng舍利弗如我 今者,赞叹阿弥陀佛,不可 思议 功dé zhī lì dōng fāng yì yǒu ā chù bǐ fó xū mí xiàng fó dà德之利。合掌 东 方 亦有 阿 閦鞞佛、须弥 相 佛、大xū mí fó xū mí guāng fó miào yīn fó rú shì děng héng hé shā 须弥佛、须弥 光 佛、妙 音佛,如 是 等 恒 河 沙shù zhū fó gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiàng biàn fù sān qiān数 诸佛,各于其国,出 广 长 舌 相, 遍 覆三 千dà qiān shì jiè shuō chéng shí yán rǔ děng zhòng shēng dāng大 千世 界, 说 诚 实言‘汝 等 众 生, 当 xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé yī qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng信 是 称 赞不可思议功 德,一切 诸佛 所护 念 经。’shě lì fú nán fāng shì jiè yǒu rì yuè dēng fó míng wén guāng舍利弗南 方 世界,有日月 灯 佛、 名 闻 光fó dà yàn jiān fó xū mí dēng fó wú liàng jīng jìn fó rú shì děng佛、大焰 肩佛、须弥 灯 佛、无 量 精进佛,如是 等héng hé shā shù zhū fó gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiàng恒 河 沙 数 诸佛,各于其国,出 广 长 舌 相,biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè shuō chéng shí yán rǔ děng zhòng遍 覆三 千 大 千 世界, 说 诚 实言‘汝 等 众 shēng dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé yī qiè zhū fó suǒ生, 当 信 是 称 赞不可思议功 德,一切 诸 佛所hù niàn jīng护 念 经。 ’8shě lì fú xī fāng shì jiè yǒu wú liàng shòu fó wú liàng舍利弗西 方 世 界, 有 无 量 寿 佛、无 量xiàng fó wú liàng chuáng fó dà guāng fó dà míng fó bǎo xiàng fó相 佛、无 量 幢 佛、大 光 佛、大 明 佛、宝 相 佛、jìng guāng fó rú shì děng héng hé shā shù zhū fó gè yú qí guó净 光 佛,如是 等 恒 河 沙 数诸 佛,各于其 国,chū guǎng cháng shé xiàng biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè shuō出 广 长 舌 相, 遍 覆三 千 大 千 世 界, 说chéng shí yán rǔ děng zhòng shēng dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī诚 实言‘汝 等 众 生,当 信是 称 赞不可思yì gōng dé yī qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng议 功德,一切 诸佛 所护 念 经。 ’shě lì fú běi fāng shì jiè yǒu yàn jiān fó zuì shèng yīn fó 舍利弗北 方 世界,有 焰 肩 佛、最 胜 音佛、nán jǔ fó rì shēng fó wǎng míng fó rú shì děng héng hé shā shù 难沮佛、日 生 佛、网 明佛,如是 等 恒 河沙 数 zhū fó gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiàng biàn fù sān qiān dà 诸佛,各于其 国, 出 广 长 舌相, 遍 覆三 千 大 qiān shì jiè shuō chéng shí yán rǔ děng zhòng shēng dāng xìn shì 千 世界, 说 诚 实言‘汝 等 众 生, 当 信 是 chēng zàn bù kě sī yì gōng dé yī qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng称 赞不可思议 功德,一切 诸佛 所护 念 经。 ’ shě lì fú xià fāng shì jiè yǒu shī zǐ fó míng wén fó míng舍利弗下 方 世界,有 师子佛、 名 闻佛、名 guāng fó dá mó fó fǎ zhuàng fó chí fǎ fó rú shì děng héng hé 光 佛、达摩佛、法 幢 佛、持法佛,如是 等 恒 河 shā shù zhū fó gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiàng biàn fù sān 沙 数 诸佛,各于其国,出 广 长 舌 相, 遍 覆三 qiān dà qiān shì jiè shuō chéng shí yán rǔ děng zhòng shēng dāng 9千 大 千 世界, 说 诚 实言‘汝 等 众 生, 当 xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé yī qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng信 是 称 赞不可思议 功德,一切 诸佛 所护 念 经。’shě lì fú shàng fāng shì jiè yǒu fàn yīn fó xiù wáng fó xiāng舍利弗上 方 世界,有 梵 音佛、宿 王佛、香shàng fó xiāng guāng fó dà yàn jiān fó zá sè bǎo huā yán shēn fó上 佛、 香 光 佛、大焰 肩佛、杂色宝 华 严身 佛、suō luó shù wáng fó bǎo huā dé fó jiàn yī qiè yì fó rú xū mí shān娑 罗 树 王 佛、宝 华德佛、见一切义佛、如须 弥 山fó rú shì děng héng hé shā shù zhū fó gè yú qí guó chū guǎng佛,如是 等 恒 河 沙 数 诸佛,各于其 国,出 广cháng shé xiàng biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè shuō chéng shí yán 长 舌 相, 遍 覆三 千 大 千世界,说 诚 实 言rǔ děng zhòng shēng dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé‘汝等 众 生, 当 信 是 称 赞不可思议功 德,yī qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng一切诸 佛所 护 念 经。 ’(散掌)shě lì fú yú rǔ yì yún hé hé gù míng wèi yī qiè zhū fó suǒ hù舍利弗于汝意云何何故 名 为 一切 诸佛所 护 niàn jīng 念经shě lì fú ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén wén shì jīng shòu舍利弗若 有 善 男 子、善 女人, 闻 是经 受chí zhě jí wén zhū fó míng zhě shì zhū shàn nán zǐ shàn nǚ rén 持 者,及闻 诸佛 名 者,是诸 善 男子、 善 女人,jiē wèi yī qiè zhū fó zhī suǒ hù niàn jiē dé bù tuì zhuǎn yú ā nòu duō皆为 一切诸 佛之 所护念,皆得不 退 转 于阿耨 多luó sān miǎo sān pú tí shì gù shě lì fú rǔ děng jiē dāng xìn shòu罗三 藐 三 菩提。是故 舍利弗汝 等 皆 当 信 受10wǒ yǔ jí zhū fó suǒ shuō我语,及诸 佛所 说。shě lì fú ruò yǒu rén yǐ fā yuàn jīn fā yuàn dāng fā yuàn yù 舍利弗若 有人,已发 愿、今发 愿、当发 愿,欲shēng ā mí tuó fó guó zhě shì zhū rén děng jiē dé bù tuì zhuǎn yú ā生 阿弥陀佛 国者,是诸 人 等,皆得不退 转 于 阿nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yú bǐ guó dù ruò yǐ shēng ruò jīn耨 多 罗三 藐 三 菩提;于彼国 土,若 已生、若 今shēng ruò dāng shēng shì gù shě lì fú zhū shàn nán zǐ shàn nǚ rén生、 若 当 生。 是故舍利弗诸 善 男 子、 善女人,ruò yǒu xìn zhě yīng dāng fā yuàn shēng bǐ guó dù shě lì fú rú wǒ若 有 信者,应 当 发愿, 生 彼 国土。舍利弗如我jīn zhě chēng zàn zhū fó bù kě sī yì gōng dé bǐ zhū fó děng yì今者,称 赞 诸 佛不可 思 议 功德;彼诸 佛 等,亦chēng zàn wǒ bù kě sī yì gōng dé ěr zuò shì yán shì jiā móu ní fó称 赞 我不可思议 功 德,而 作 是言‘释迦 牟尼佛,néng wèi shèn nán xī yǒu zhī shì néng yú suō pó guó dù wǔ zhuó è 能 为 甚 难 希有 之事,能 于娑 婆 国土,五 浊 恶shì jié zhuó jiàn zhuó fán nǎo zhuó zhòng shēng zhuó mìng世劫 浊、 见 浊、烦 恼 浊、 众 生 浊、命zhuó zhōng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí wèi zhū zhòng浊 中,得阿 耨 多 罗三 藐 三菩提。为 诸 众shēng shuō shì yī qiè shì jiān nán xìn zhī fǎ生, 说 是一切世 间 难 信之 法。shě lì fú dāng zhī wǒ yú wǔ zhuó è shì xíng cǐ nán shì dé ā舍利弗 当 知 我于 五 浊恶世,行此 难 事,得 阿nòu duō luó sān miǎo sān pú tí wèi yī qiè shì jiān shuō cǐ nán xìn zhī耨 多 罗三 藐 三菩提,为 一切世 间,说 此难 信之fǎ shì wèi shèn nán
展开阅读全文
收藏
下载资源

加入会员免费下载

足球比分直播