足球比分直播

三字经全文带拼音完整版.doc

返回
三字经全文带拼音完整版.doc_第1页
第1页 / 共16页
三字经全文带拼音完整版.doc_第2页
第2页 / 共16页
三字经全文带拼音完整版.doc_第3页
第3页 / 共16页
三字经全文带拼音完整版.doc_第4页
第4页 / 共16页
三字经全文带拼音完整版.doc_第5页
第5页 / 共16页
点击查看更多>>
资源描述:
三字经 1三字经rén zhī chū xìng běn shàn人 之 初 , 性 本 善。xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn性 相 近 , 习 相 远。gǒu bú jiào xìng nǎi qiān苟 不 教 , 性 乃 迁。jiào zhī dào guì yǐ zhuān教 之 道 , 贵 以 专。xī mèng mǔ zé lín chǔ昔 孟 母 , 择 邻 处。zǐ bù xué duàn jī zhù子 不 学 , 断 机 杼。dòu yān shān yǒu yì fāng窦 燕 山 , 有 义 方。jiào wǔ zǐ míng jù yáng教 五 子 , 名 俱 扬。Yǎng bú jiào fù zhī guò养 不 教 , 父 之 过。Jiào bù yán shī zhī duò教 不 严 , 师 之 惰。三字经 2zǐ bù xué fēi suǒ yí子 不 学 , 非 所 宜。yòu bù xué lǎo hé wéi幼 不 学 , 老 何 为。yù bù zhuó bù chéng qì玉 不 琢 , 不 成 器。rén bù xué bù zhī yì人 不 学 , 不 知 义。wèi rén zǐ fāng shào shí为 人 子 , 方 少 时。qīn shī yǒu xí lǐ yí亲 师 友 , 习 礼 仪。Xiāng jiǔ líng néng wēn xí香 九 龄 , 能 温 席。Xiào yú qīn suǒ dāng zhí孝 于 亲 , 所 当 执。róng sì suì néng ràng lí融 四 岁 , 能 让 梨。tì yú zhǎng yí xiān zhī弟 于 长 , 宜 先 知。Shǒu xiào tì cì jiàn wén首 孝 弟 , 次 见 闻。三字经 3zhī mǒu shù shí mǒu wén知 某 数 , 识 某 文。yī ér shí shí ér bǎi一 而 十 , 十 而 百。bǎi ér qiān qiān ér wàn百 而 千 , 千 而 万。sān cái zhě tiān dì rén三 才 者 , 天 地 人。sān guāng zhě rì yuè xīng三 光 者 , 日 月 星。sān gāng zhě jūn chén yì三 纲 者 , 君 臣 义。fù zǐ qīn fū fù shùn父 子 亲 , 夫 妇 顺。Yuē chūn xià yuē qiū dōng曰 春 夏 , 曰 秋 冬。cǐ sì shí yùn bù qióng此 四 时 , 运 不 穷。yuē nán běi yuē xī dōng曰 南 北 , 曰 西 东。cǐ sì fāng yìng hū zhōng此 四 方 , 应 乎 中。三字经 4yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ曰 水 火 , 木 金 土。cǐ wǔ xíng běn hū shù此 五 行 , 本 乎 数。Yuē rén yì lǐ zhì xìn曰 仁 义 , 礼 智 信。cǐ wǔ cháng bù róng wěn此 五 常 , 不 容 紊。dào liáng shū mài shǔ jì稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。cǐ liù gǔ rén suǒ shí此 六 谷 , 人 所 食。mǎ niú yáng jī quǎn shǐ马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。cǐ liù chù rén suǒ sì此 六 畜 , 人 所 饲。yuē xǐ nù yuē āi jù曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。ài wù yù qī qíng jù爱 恶 欲 , 七 情 具。páo tǔ gé mù shí jīn匏 土 革 , 木 石 金。三字经 5sī yǔ zhú nǎi bā yīn丝 与 竹, 乃 八 音。gāo zēng zǔ fù ér shēn高 曾 祖 , 父 而 身。shēn ér zǐ zǐ ér sūn身 而 子 , 子 而 孙。zì zǐ sūn zhì xuán zēng自 子 孙 , 至 玄 曾nǎi jiǔ zú rén zhī lún乃 九 族 , 人 之 伦。fù zǐ ēn fū fù cóng父 子 恩 , 夫 妇 从。xiōng zé yǒu dì zé gōng兄 则 友 , 弟 则 恭。zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng长 幼 序 , 友 与 朋。jūn zé jìng chén zé zhōng君 则 敬 , 臣 则 忠。cǐ shí yì rén suǒ tóng此 十 义 , 人 所 同。fán xùn méng xū jiǎng jiū凡 训 蒙 , 须 讲 究。三字经 6xiáng xùn gǔ míng jù dòu详 训 诂 , 明 句 读。wéi xué zhě bì yǒu chū为 学 者 , 必 有 初。xiǎo xué zhōng zhì sì shū小 学 终 , 至 四 书。lún yǔ zhě èr shí piān论 语 者 , 二 十 篇。qún dì zǐ jì shàn yán群 弟 子 , 记 善 言。mèng zǐ zhě qī piān zhǐ孟 子 者 , 七 篇 止。jiǎng dào dé shuō rén yì讲 道 德 , 说 仁 义。zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ作 中 庸 , 子 思 笔。zhōng bù piān yōng bú yì中 不 偏 , 庸 不 易。dà xiǎo dài zhù lǐ jì大 小 戴 , 注 礼 记。shù shèng yán lǐ yuè bèi述 圣 言 , 礼 乐 备。三字经 7yuē guó fēng yuē yǎ sòng曰 国 风 , 曰 雅 颂。hào sì shī dāng fěng yǒng号 四 诗 , 当 讽 咏。shī jì wáng chūn qiū zuò诗 既 亡 , 春 秋 作。yù bāo biǎn bié shàn è寓 褒 贬 , 别 善 恶。sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng三 传 者 , 有 公 羊。yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng有 左 氏 , 有 谷 梁。jīng jì míng fāng dú zǐ经 既 明 , 方 读 子。cuō qí yào jì qí shì撮 其 要 , 记 其 事。wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng五 子 者 有 荀 扬。wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng文 中 子 , 及 老 庄。jīng zǐ tōng dú zhū shǐ经 子 通 , 读 诸 史。考 世 系 , 知 终 始。三字经 8zì xī nóng zhi huáng dì自 羲 农 , 至 黄 帝。hào sān huáng jū shàng shì号 三 皇 , 居 上 世。táng yǒu yu hào èr dì唐 有 虞 , 号 二 帝。xiāng yī xùn chēng shèng shì相 揖 逊 , 称 盛 世。xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng夏 有 禹 , 商 有 汤。zhōu wén wǔ chēng sān wáng周 文 武 , 称 三 王。xià chuán zǐ jiā tiān xià夏 传 子 , 家 天 下。sì bǎi zǎi qiān xià shè四 百 载 , 迁 夏 社。tāng fá xià guó hào shāng汤 伐 夏 , 国 号 商。liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng六 百 载 , 至 纣 亡。zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu周 武 王 , 始 诛 纣。三字经 9bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ八 百 载 , 最 长 久。zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì周 辙 东 , 王 纲 坠。Chěng gān gē shàng yóu shuì逞 干 戈 , 尚 游 说。shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó始 春 秋 , 终 战 国。wǔ bà qiáng qī xióng chū五 霸 强 , 七 雄 出。yíng qín shì shǐ jiān bìng嬴 秦 氏 , 始 兼 并。chuán èr shì chǔ hàn zhēng传 二 世 , 楚 汉 争。gāo zǔ xīng hàn yè jiàn高 祖 兴 , 汉 业 建。zhì xiào ping wáng mǎng cuàn至 孝 平 , 王 莽 篡。guāng wǔ xīng wéi dōng hàn光 武 兴 , 为 东 汉。sì bǎi nián zhōng yú xiàn四 百 年 , 终 于 献。三字经 10wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。hào sān guó qì liǎng jìn号 三 国 , 迄 两 晋。song qí jì liáng chén chéng宋 齐 继 , 梁 陈 承。wéi nán cháo dū jīn líng为 南 朝 , 都 金 陵。běi yuán wèi fēn dōng xi北 元 魏 , 分 东 西。yǔ wén zhōu yǔ gāo qí宇 文 周 , 与 高 齐。dài zhì suí yì tǔ yǔ迨 至 隋 , 一 土 宇。bú zài chuan shī tǒng xù不 再 传 , 失 统 绪。táng gāo zǔ qǐ yì shī唐 高 祖 , 起 义 师。chú suí luàn chuàng guó jī除 隋 乱 , 创 国 基。
展开阅读全文
收藏
下载资源

加入会员免费下载

足球比分直播